Impact

Ouderspunt wil op impact hebben op de jeugdhulp.

Dat willen we realiseren door mee te werken aan maatschappelijke uitdagingen zoals:

 • de erkenning van de complexiteit van ouderschap in de jeugdhulp,
 • ouders die drempels en schaamte ervaren om tijdig hulp te vragen.

Op lange termijn willen we mee werken aan:

 • het basisprincipe dat de regie in het hulpverleningstraject in handen van het gezin ligt
 • een laagdrempelige, bereikbare en betrouwbare hulp, die samenwerkt over sectoren heen

Op kortere termijn willen we mee werken aan:

 • het meer en evenwaardig betrekken van ouders bij de hulpverlening
 • het sensibiliseren van hulpverleners om voldoende aandacht te hebben voor de beleving van ouders in het hulpverleningsproces
 • het erkennen van ouders als deskundige van hun eigen kind.

We willen ook acties en activiteiten organiseren om:

 • zichtbaarder te worden als organisatie
 • diverse ouderwerking te realiseren (naargelang de interesse van ouders)
 • het bereik van ouders te verhogen en hun stem te horen
 • de dialoog tussen ouders, hulpverleners en het beleid te versterken
 • vorming aan te bieden vanuit het ouderperspectief
 • het beleid en hulpverleners te informeren en adviseren.